SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

OBOWIĄZUJĄCY

W GIMNAZJUM NR 3

IM. 4 KUJAWSKIEGO PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ
W INOWROCŁAWIU

 


Inowrocław,  2004 r.Tekst jednolity
- przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej
Gimnazjum nr 3 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii
Lekkiej w Inowrocławiu
na posiedzeniu w dniu 5.11.2004r.


 

1. WYKŁADNIA  PRAWNA.

 

Szkolny system oceniania Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu jest zgodny z :

a)     Rozporządzeniem MENiS z dnia 07 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

b)    podstawą programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego,

c)     programami nauczania poszczególnych przedmiotów,

d)    statutem Gimnazjum nr 3,

e)    systemem wartości w ocenianiu Gimnazjum nr 3 (załącznik nr 1),

f)      kryteriami oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów.

 

 


2. CELE (FUNKCJE) SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA.

 

a)     diagnozowanie stanu wiedzy zespołu klasowego,

b)    informowanie o efektywności procesu nauczania,

c)     motywowanie ucznia do dalszej pracy,

d)    dostarczanie informacji o postępach i trudnościach ucznia,

e)    ustalenie pozycji ucznia, klasy, szkoły w środowisku,

f)      ewaluacja programów nauczania,

g)     klasyfikowanie śródroczne i roczne ucznia.

 

 


3. ZASADY OCENIANIA.

Kto ?  Kogo ?

 

Oceny ucznia dokonuje :

a)     nauczyciel przedmiotu,

b)    wychowawca klasy (po zasięgnięciu opinii nauczycieli, zespołu klasowego oraz ocenianego ucznia).

 

Co podlega ocenianiu ?

 

a)     wiadomości,

b)    umiejętności,

c)     sprawność fizyczna,

d)    wkład pracy,

e)    postawy,

f)      działalność pozalekcyjna,

g)     zachowanie.

 

(Wszystko w aspekcie indywidualnych możliwości ucznia).


Jak ?

 

a)     zgodnie z wymaganiami programowymi,

b)    jawnie,

c)     wielowątkowo,

d)    systematycznie,

e)    sprawiedliwie,

f)      obiektywnie,

g)     według ustalonych zasad i znanych kryteriów.

 

 

Poprzez co ?

 

a)     sprawdziany,

b)    prace klasowe,

c)     odpowiedzi ustne,

d)    testy,

e)    referaty,

f)      prace domowe (np. album, zielnik, notatka biograficzna),

g)     praktyczne działanie.


Kiedy ?  Ile razy ?

 

a)     po zrealizowaniu jednostki tematycznej,

b)    na bieżąco (po wykonaniu określonej pracy),

c)     po realizacji działu programowego,

d)    na koniec semestru i roku szkolnego.

 

Ocenę klasyfikacyjną za każdy semestr nauczyciel wystawia na podstawie przynajmniej trzech ocen cząstkowych.

 

Co nie powinno być oceniane ?

 

a)     przekonania religijne i polityczne,

b)    pochodzenie społeczne,

c)     poglądy,

d)    wygląd zewnętrzny (jeśli tylko jest schludny),

e)    warunki fizyczne i wady rozwojowe,

f)      sytuacja materialna,

g)     charakter pisma.

 

Nie oceniamy wszystkiego, czego w szkole uczymy i przekazujemy, aby nie wykształcić u ucznia postawy : najmniejsza praca = ocena. Uczeń pracuje dla siebie, dla własnego rozwoju, a nie tylko dla ocen !


4. FORMY WYRAŻANIA OCENY WEWNĄTRZSZKOLNEJ.

Ocena wiadomości i umiejętności  wyrażona w stopniach

a)     stopień celujący                     - 6

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania :

-         znacznie wykraczające poza program nauczania,

-         stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,

-         wynikające z indywidualnych zainteresowań,

-         zapewniające pełne wykorzystanie informacji dodatkowych,

-         wymagające zastosowania rozwiązań nietypowych,

-         zostaje laureatem lub finalistą konkursu o zasięgu wojewódzkim.

b)    stopień bardzo dobry           - 5

c)     stopień dobry                         - 4

d)    stopień dostateczny             - 3

e)    stopień dopuszczający         - 2

f)      stopień niedostateczny       - 1

Zachowanie :

a)     wzorowe,

b)    bardzo dobre,

c)     dobre,

d)    poprawne,

e)    nieodpowiednie,

f)      naganne.

Ocena słowna (np. pochwała, nagana).

Samoocena.

Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem w przypadku spełnienia następujących warunków :

-         uzyskuje średnią ocen w klasyfikacji końcoworocznej co najmniej 4,75,

-         otrzymuje wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

 


5. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH, ZASADACH OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA.  

 

1.     Na pierwszej lekcji w nowym roku szkolnym nauczyciele poszczególnych    przedmiotów informują uczniów o:

a)     wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen,

b)    zasadach oceniania,

c)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej.

Powyższe fakty nauczyciele odnotowują w dzienniku lekcyjnym.

2.     Rodzice z systemem oceniania zapoznają się:

a)     na zebraniach – informacja o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania,

b)    w indywidualnych rozmowach z nauczycielami przedmiotów.

 

Poza tym uczniowie i rodzice mogą zapoznać się z systemem oceniania w bibliotece szkolnej.

 

3.     Wychowawca klasy informuje:

a)     rodziców i uczniów o możliwości odwołania w przypadku, jeżeli roczna ocena z przedmiotów edukacyjnych została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,

b)    zainteresowanych uczniów i rodziców o przepisach dotyczących egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego,

c)     uczniów klas trzecich i ich rodziców o przepisach dotyczących egzaminu gimnazjalnego.

 

 


6.      SPOSOBY  INFORMOWANIA  ZAINTERESOWANYCH  STRON  O  OSIĄGNIĘCIACH  UCZNIÓW.

 

Jak przekazujemy informacje o uczniach ?

 

Uczniowi :

a)     wpis do dzienniczka i zeszytu przedmiotowego,

b)    bieżąca informacja ustna,

c)     recenzje prac pisemnych.

 

Rodzicom :

a)     wpis do dzienniczka i zeszytu przedmiotowego,

b)    informacja na zebraniach, „drzwiach otwartych” (spotkaniach konsultacyjno – informacyjnych) oraz zebraniach partnerskich,

c)     nauczyciel gromadzi prace pisemne w gabinecie przedmiotowym (lub w określonym przez siebie miejscu). Na prośbę rodziców, podczas „drzwi otwartych” w szkole, nauczyciel udostępnia prace pisemne dziecka do wglądu,

d)    indywidualnie według potrzeb, np. telefonicznie, listownie.

 

 


7.      TRYB  POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU  NIEKLASYFIKO- WANIA  UCZNIA  ZA  PIERWSZY  SEMESTR  BĄDŹ  UZYSKANIA  OCENY  NIEDOSTATECZNEJ.

 

1.     Uczeń ma obowiązek uzupełnienia wiedzy z przedmiotów, za które nie otrzymał oceny w pierwszym semestrze lub otrzymał oceny niedostateczne, w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu, nie później niż do końca lutego. W wyjątkowych sytuacjach losowych, nauczyciel, na prośbę rodziców (za zgodą dyrektora) ustala nowy termin.

 

2.     Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest podać zakres wiadomości i umiejętności do zaliczenia (wskazane przykładowe zadania).

 

3.     Informację o wyniku sprawdzianu nauczyciel zapisuje na końcowej stronie w dzienniku.

 


8.      WARUNKI I TRYB UZYSKANIA  WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA.

 

1.     Nauczyciele informują uczniów i zainteresowanych rodziców:

a)  o zagrożeniu oceną niedostateczną na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej (rodzice potwierdzają przyjętą informację),

b)  o przewidywanych pozostałych ocenach z przedmiotów na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej,

c)   nauczyciel odnotowuje w dzienniku datę przekazania informacji o ocenie końcoworocznej.

2.     Uczeń może wnioskować o podwyższenie oceny o jeden stopień w stosunku do przewidywanej oceny. (Nie dotyczy podwyższenia na ocenę celującą – z uwagi na szczególne wymagania określone w rozdziale 4.)

3.     Uczeń ma prawo wystąpić z prośbą o poprawę oceny na wyższą niż przewidywana:

a)  przedstawia nauczycielowi danego przedmiotu umotywowany wniosek o przeprowadzenie stosownego sprawdzianu,

b)  wnioski należy składać w terminie trzech dni roboczych od daty uzyskania informacji o przewidywanej ocenie,

c)   termin sprawdzianu wyznacza dyrektor szkoły,

d)  wszyscy uczniowie zainteresowani poprawą oceny z danego przedmiotu na poszczególną ocenę piszą w tym samym czasie odpowiedni sprawdzian; w zależności od specyfiki przedmiotu zostaje przeprowadzony inny typ sprawdzianu wiadomości i umiejętności,

e)  sprawdzian obejmuje materiał dotyczący wymagań programowych na daną ocenę. Aby otrzymać wyższą ocenę roczną, uczeń musi ze sprawdzianu uzyskać minimum 90 % punktów.

4.     Uczeń ma prawo wnioskować o podwyższenie oceny zachowania o jeden stopień w stosunku do przewidywanej (z wyłączeniem oceny wzorowej):

a)  uczeń, który wykazuje chęć uzyskania rocznej oceny zachowania wyższej, niż na pierwszy semestr, zgłasza ten fakt wychowawcy i ustala z nim (w formie pisemnej) zakres działań, których wykonanie umożliwiłoby podwyższenie tej oceny,

b)   uczeń przedstawia wychowawcy (na forum klasy) dodatkowe argumenty, które mogłyby wpłynąć na podwyższenie oceny.

 

 


9.      DROŻNOŚĆ  DROGI  EDUKACYJNEJ.

·        Wspieranie uczniów z problemami poprzez różne formy aktywności :

a)     zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

b)    zespół korekcyjno – kompensujący,

c)     terapię rodzinną.

·        Poprawa ocen niedostatecznych odbywa się zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania. Przy wystawianiu ocen semestralnych, w sytuacjach wątpliwych decyduje praca ucznia na lekcji.

·        Indywidualizacja toku nauczania dla uczniów :

a)     bardzo zdolnych,

b)    bardzo słabych,

c)     chorych.

·        Rozwijanie zainteresowań, zdolności, predyspozycji wszystkich uczniów.

Porównywalność kryteriów oceniania na wszystkich szczeblach kształcenia – klasy równoległe i programowo wyższe.

 

 


10. OCENA ZACHOWANIA UCZNIA.

 

W procesie wystawiania ocen z zachowania uczestniczy zainteresowany uczeń, zespół klasowy, zespół nauczycieli uczących oraz wychowawca.

Wychowawca sporządza listę uczniów, którą udostępnia nauczycielom uczącym w danej klasie w celu zaproponowania oceny zachowania. Uczniowie wraz z wychowawcą formułują proponowaną ocenę zachowania, po uprzedniej samoocenie każdego ucznia. Przyjmuje to postać kolejnej listy z ocenami zachowania klasy. Obie te listy wychowawca przechowuje w teczce wychowawcy klasy. Na życzenie rodziców (opiekunów) listy zostaną im udostępnione do wglądu. Przechowywane są w teczce wychowawcy klasy przez cały cykl edukacyjny.

 

Przy wystawianiu oceny zachowania uwzględnia się w szczególności:

a)     wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c)     dbałość o honor i tradycje szkoły,

d)    dbałość o piękno mowy ojczystej,

e)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g)     okazywanie szacunku innym osobom.

 

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a)       oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

OCENA  WZOROWA

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

Dbałość
 o honor

i tradycje szkoły

Dbałość o piękno mowy ojczystej

Dbałość o zdrowie
 i bezpieczeństwo swoje oraz innych osób

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

Okazywanie szacunku innym osobom

-    sumiennie wykonuje zadania szkolne,

-    wytrwale i samo-dzielnie przezwycięża napotykane trudności (szuka pomocy u nauczy-cieli i kolegów),

-    wywiązuje się z pod-jętych przez siebie zobowiązań,

-    przestrzega zarządzeń szkolnych (po-zostaje na terenie szkoły podczas zajęć, posiada dzienni-czek ucznia, nie przynosi telefonów komórkowych oraz innych środków łączności i z nich nie korzysta),

-    dostarcza pisemne usprawiedliwienia nieobecności i spóźnień,

-    rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia w szkole i poza nią,

-    bierze udział w zajęciach nieobowiąz-kowych,

-    jest zaangażowany w życie klasy, szkoły i środowiska (wychodzi z propozycjami działań),

-    życzliwie udziela pomocy innym (pomoc chorym kolegom, udział w zbiórkach charytatywnych),

-    szanuje wyposażenie i sprzęt w szkole i poza nią,

-    potrafi rozwiązywać konflikty w grupie rówieśniczej,

-    dba o dobry wizerunek szkoły w lokalnej społeczności,

-    bierze udział w konkursach, zawodach sportowych, olimpiadach,

-    podczas uroczystości szkolnych i poza-szkolnych posiada uczniowski ubiór galowy,

-    dba o kulturę słowa w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi (nauczycielami i innymi pracownikami szkoły),

-    przestrzega zagadnień BHP w czasie lekcji i przerw,

-    dba o odpowiedni ubiór i schludny wygląd (bez malowania włosów, paznokci, makijażu; odzież zakrywająca brzuch i ramiona),

-    nie pali papierosów,

-    nie używa środków uzależniających,

-    zgłasza sytuacje zagrożenia życia lub zdrowia dorosłym,

-    nie nosi niebezpiecznych narzędzi, przedmiotów, środków pirotechnicznych

-    kulturalnie zachowuje się podczas lekcji, przerw, uroczystości i imprez organizowanych w szkole i poza nią,

-    szanuje godność innych osób, toleruje ich przekonania, nie ośmiesza,

-    nie okazuje wyższości wobec kolegów z młodszych klas,

-    jest uprzejmy wobec wszystkich pracowników szkoły
OCENA  BARDZO DOBRA

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

Dbałość o honor

i tradycje szkoły

Dbałość o piękno mowy ojczystej

Dbałość o zdrowie
i bezpieczeństwo swoje oraz innych osób

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole
 i poza nią

Okazywanie szacunku innym osobom

-    sumiennie wykonuje zadania szkolne,

-    wytrwale i samo-dzielnie przezwycięża napotykane trudności (szuka pomocy u nauczycieli i kolegów, nie ściąga),

-    wywiązuje się z pod-jętych przez siebie zobowiązań,

-    przestrzega zarządzeń szkolnych (pozostaje na terenie szkoły podczas zajęć, posiada dzienniczek ucznia, nie przynosi telefonów komórkowych oraz innych środków łączności i z nich nie korzysta),

-    dostarcza pisemne usprawiedliwienia nieobecności i spóźnień,

-    rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia w szkole i poza nią,

-    bierze udział w zajęciach nieobowiązkowych,

-    jest zaangażowany w życie klasy, szkoły i środowiska,

-    życzliwie udziela pomocy innym (pomoc chorym kolegom, udział w zbiórkach charytatywnych),

-    szanuje wyposażenie i sprzęt w szkole i poza nią,

-    dba o dobry wizerunek szkoły w lokalnej społeczności,

-    bierze udział w konkursach, zawodach sportowych, olimpiadach,

-    podczas uroczystości szkolnych i poza-szkolnych posiada uczniowski ubiór galowy,

-    dba o kulturę słowa w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi (nauczycielami i innymi pracownikami szkoły),

-    przestrzega zagadnień BHP w czasie lekcji i przerw,

-    dba o odpowiedni ubiór i schludny wygląd (bez malowania włosów, paz-nokci, makijażu; odzież zakrywająca brzuch i ramiona),

-    nie pali papierosów,

-    nie używa środków uzależniających,

-    zgłasza sytuacje zagrożenia życia lub zdrowia dorosłym,

-    nie nosi niebezpiecznych narzędzi, prze-dmiotów, środków pirotechnicznych

-    kulturalnie zachowuje się podczas lekcji, przerw, uroczystości i imprez organizo-wanych w szkole i poza nią,

-    szanuje godność innych osób, toleruje ich przekonania, nie ośmiesza,

-    nie okazuje wyższości wobec kolegów z młodszych klas,

-    jest uprzejmy wobec wszystkich pracowników szkoły

 

 

OCENA  DOBRA

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

Dbałość o honor

i tradycje szkoły

Dbałość o piękno mowy ojczystej

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych osób

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

Okazywanie szacunku innym osobom

-    sumiennie wykonuje zadania szkolne,

-    wytrwale i samo-dzielnie  przezwycięża napotykane trudności (szuka pomocy u nauczycieli i kolegów),

-    wywiązuje się z pod-jętych przez siebie zobowiązań,

-    przestrzega zarządzeń szkolnych (po-zostaje na terenie szkoły podczas zajęć, posiada dzienni-czek ucznia, nie przynosi telefonów komórkowych oraz innych środków łączności i z nich nie korzysta),

-    dostarcza pisemne usprawiedliwie-nia nieobecności i spóźnień

 

-    jest zaangażowany w życie klasy,

-    życzliwie udziela pomocy innym (pomoc chorym kolegom, udział w zbiórkach charytatywnych),

-    szanuje wyposażenie
i sprzęt w szkole i poza nią

 

-    dba o dobry wizerunek szkoły w lokalnej społeczności,

-    w miarę swoich możliwości bierze udział w konkursach lub zawodach spor-towych,

 

-    dba o kulturę słowa w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,

-    przestrzega zagadnień BHP w czasie lekcji i przerw,

-    dba o odpowiedni ubiór i schludny wygląd (bez malowania włosów, paznokci, makijażu),

-    nie pali papierosów,

-    nie używa środków uzależniających,

-    zgłasza sytuacje zagrożenia życia lub zdrowia dorosłym,

-    nie nosi niebezpiecznych narzędzi, przedmiotów, środków pirotechnicznych

-    kulturalnie zachowuje się podczas lekcji, przerw, uroczystości i imprez organizo-wanych w szkole i poza nią,

-    szanuje godność innych osób, toleruje ich przekonania, nie ośmiesza,

-    nie okazuje wyższości wobec kolegów z młodszych klas,

-    jest uprzejmy wobec wszystkich pracowników szkoły
OCENA  POPRAWNA

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

Dbałość o honor

i tradycje szkoły

Dbałość o piękno mowy ojczystej

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych osób

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

Okazywanie szacunku innym osobom

-    stara się przezwyciężać napotykane trudności,

-    przestrzega zarządzeń szkolnych (po-zostaje na terenie szkoły podczas zajęć, posiada dzienni-czek ucznia, nie przynosi telefonów komórkowych oraz innych środków łączności i z nich nie korzysta),

-    dostarcza pisemne usprawiedliwienia nieobecności i spóźnień,

-    wykonuje zadania szkolne,

-    udziela pomocy innym,

-    szanuje wyposażenie i sprzęt w szkole i poza nią

 

-    dba o dobry wizerunek szkoły w lokalnej społeczności,

-    dba o kulturę słowa w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,

-    przestrzega zagadnień BHP w czasie lekcji i przerw,

-    dba o odpowiedni ubiór i schludny wygląd (bez malowania włosów, paz-nokci, makijażu),

-    nie pali papierosów,

-    nie używa środków uzależniających,

-    nie nosi niebezpiecznych narzędzi, przedmiotów, środków pirotechnicznych

-    poprawnie zachowuje się podczas lekcji, przerw, uroczystości i imprez organizo-wanych w szkole i poza nią,

-    szanuje godność innych osób, toleruje ich przekonania, nie ośmiesza,

-    nie okazuje wyższości wobec kolegów z młodszych klas,OCENA  NIEODPOWIEDNIA


Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

Dbałość o honor

i tradycje szkoły

Dbałość o piękno mowy ojczystej

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych osób

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

Okazywanie szacunku innym osobom

-    przestrzega zarządzeń szkolnych (po-zostaje na terenie szkoły podczas zajęć, posiada dzienni-czek ucznia, nie przynosi telefonów komórkowych oraz innych środków łączności i z nich nie korzysta),

-    wykonuje zadania szkolne,

-    szanuje wyposażenie i sprzęt w szkole i poza nią

 

 

-    dba o kulturę słowa w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,

-    przestrzega zagadnień BHP w czasie lekcji i przerw,

-    nie pali papierosów,

-    nie używa środków uzależniających,

-    nie nosi niebezpiecznych narzędzi, przedmiotów, środków pirotechnicznych

-    w miarę poprawnie zachowuje się podczas lekcji, przerw, uroczystości i imprez organizo-wanych w szkole i poza nią,

-    szanuje godność innych osób, toleruje ich przekonania, nie ośmiesza,
OCENA  NAGANNA

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

Dbałość o honor

i tradycje szkoły

Dbałość o piękno mowy ojczystej

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych osób

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

Okazywanie szacunku innym osobom

-    wykonuje podstawo-we zadania szkolne,

-    szanuje wyposażenie i sprzęt w szkole i poza nią

 

 

 

-    przestrzega zagadnień BHP w czasie lekcji i przerw,

-    nie pali papierosów,

-    nie używa środków uzależniających,

-    nie nosi niebezpiecznych narzędzi, przedmiotów, środków pirotechnicznych

-    odpowiednio zachowuje się podczas lekcji i przerw,

 


oraz:

-         jest agresywny wobec kolegów lub pracowników szkoły,

-         prowadzone jest wobec ucznia postępowanie karne,

-         ma prawomocny wyrok,

-         wchodzi w konflikty z uczniami innych szkół

 


 

Prawem, ale też obowiązkiem ucznia jest uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych.

Nieprzestrzeganie tej zasady bez usprawiedliwienia (od rodziców, opiekunów lub lekarza) wpływa na ocenę zachowania:

 

·        wzorowa                     – dopuszczalna absencja do 1 h w semestrze,

·        bardzo dobra                        – dopuszczalna absencja do 3 h w semestrze,

·        dobra                           – dopuszczalna absencja do 5 h w semestrze,

·        poprawna                   – dopuszczalna absencja do 15 h w semestrze,

·        nieodpowiednia       – dopuszczalna absencja do 30 h w semestrze,

·        naganna                      – absencja od 31 h w semestrze.

 

Uczeń lub jego opiekunowie muszą przedstawić wychowawcy zwolnienie w ciągu dwóch tygodni. Wskazane jest, by zwolnienia powyżej czterech dni wypisywał lekarz.

Wychowawca obniża ocenę zachowania, jeżeli uczeń wielokrotnie (mimo upomnień) nie przestrzega jednego z kryteriów szczegółowych.

 


11. EWALUACJA  SYSTEMU.

 

1.     Szkolny system oceniania podlega ewaluacji.

2.     W tym celu powołuje się zespół składający się z przedstawicieli rady pedagogicznej i dyrektora.

 

Zadaniem zespołu jest dokonanie analizy :

-         bieżącej,

-         semestralnej,

-         po zakończeniu III etapu kształcenia.

 

Sposoby ewaluacji :

-         podczas spotkań rady pedagogicznej,

-         analiza wyników egzaminu gimnazjalnego.

 

Narzędzia ewaluacji :

-         ankiety,

-         wywiady,

-         sondaż.

 

Wyniki zbiera, opracowuje i upowszechnia powołany przez dyrektora Gimnazjum zespół i przedstawia w formie raportu.


Załącznik nr 1

 

SYSTEM  WARTOŚCI  W  OCENIANIU  GIMNAZJUM  NR  3

 

1.     Stosowanie wiadomości w nowych sytuacjach.

2.     Umiejętność interpretacji i uzasadniania.

3.     Znajomość faktów i pojęć.

4.     Stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych.

5.     Umiejętność pracy samodzielnej.

6.     Wytrwałość.

7.     Tempo przyswajania wiedzy.

8.     Umiejętność pracy w grupie.

9.     Umiejętność samooceny.

10.           Stosowanie języka przedmiotu.

11.           Postawa.

12.           Niezależność poglądów.


Załącznik nr 2

 

PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA  Z  JĘZYKA  POLSKIEGO

 

1.     Trzy prace klasowe w semestrze :

I semestr     - wypracowanie,

                        - praca klasowa z nauki o języku,

- test czytania ze zrozumieniem.

      II semestr    - wypracowanie,

                        - praca klasowa z nauki o języku,

- test czytania ze zrozumieniem (historia + j. polski).

 

-         dwa dyktanda,

-         dwie prace domowe,

-         recytacja przynajmniej jednego utworu poetyckiego lub fragmentu prozy w semestrze,

-         zaangażowanie na lekcji.

 

2.     Sprawdziany gramatyczne według potrzeb.

3.     Możliwość poprawy jednej, najsłabiej napisanej pracy z gramatyki lub ortografii w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej – klasyfikacyjnej.

4.     Uczeń z dysleksją, dysgrafią, lub dysortografią zobowiązany jest do pracy w domu. Co jakiś czas (ustala z polonistą) oddaje nauczycielowi do kontroli zeszyt z ćwiczeniami, które wykonał w domu.


Załącznik nr 3

 

PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA  Z  JĘZYKÓW  OBCYCH

 

            Na ocenę z języka obcego składa się opanowanie przez ucznia czterech sprawności językowych : mówienia, rozumienia tekstu, czytania i pisania.

 

            Kontrola osiągnięć ucznia odbywa się na podstawie :

-         prowadzenia konwersacji i wypowiadania się w języku obcym (dialogi, monologi, odpowiedzi na pytania, recytacja wiersza),

-         czytania głośnego z zachowaniem poprawnej wymowy, akcentuacji i intonacji,

-         czytania cichego i posługiwania się tekstem w celu zdobycia zawartych w nim informacji,

-         pisania ćwiczeń kaligraficznych i ortograficznych (na języku rosyjskim) oraz leksykalno – gramatycznych, redagowania pism użytkowych (list, telegram, ankieta, formularz),

-         testowania (cztery testy leksykalno – gramatyczne w ciągu roku).

 

Uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej oraz dopuszczającej za test w formie pisemnej. Otrzymuje czas na przygotowanie się do poprawy – dwa tygodnie.


Załącznik nr 4

 

PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA  Z MATEMATYKI

 

§  Ilość prac klasowych – nie mniej niż 5 na rok.

 

§  Nie mniej niż 6 krótkich sprawdzianów pisemnych na rok.

 

§  Dwie oceny w semestrze (4 rocznie), w tym jedna ocena z kontroli ćwiczeń lub zeszytu.

 

§  Poprawiamy ocenę niedostateczną miedzy jedną a drugą pracą klasową, pozostałe oceny raz przed końcem semestru (jeśli może mieć wpływ na podwyższenie oceny z przedmiotu).

 

§  Przy wystawianiu oceny semestralnej najważniejsze są oceny z prac klasowych.

 


WYMAGANIA Z MATEMATYKI ZWIĄZANE Z OCENAMI SEMESTRALNYMI DLA GIMNAZJUM - KL. I

 

Lp.

Tematyka

Zakres podstawowy

1

2

3

I. LICZBY WYMIERNE

1.

Powtórzenie wiadomości o liczbach wymiernych, porównywanie, oś liczbowa.

 

2.

Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych.

 

3.

Zaokrąglanie liczb, szacowanie wyników.

 

4.

Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych.

P

5.

Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych.

P

6.

Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem reguł kolejności działań.

 

7.

Podstawowe wiadomości o procentach, zamiana procentów na ułamki i odwrotnie, diagramy procentowe.

 

8.

Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga.

P

9.

Obliczanie procentu danej liczby.

P

10.

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.

P

11.

Obliczenia procentowe.

 

II. WYRAŻENIA  ALGEBRAICZNE

1.

Budowanie wyrażeń algebraicznych.

 

2.

Obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych.

P

3.

Jednomiany – porządkowanie.

 

4.

Suma algebraiczna, redukcja wyrazów podobnych.

 

5.

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych.

P

6.

Mnożenie i dzielenie sumy algebraicznej przez liczbę oraz przez jednomian.

P

7.

Wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias.

P (liczba)

8.

Działania na sumach algebraicznych

 

III. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

1.

Równanie – pojecie, zapis.

 

2.

Liczby spełniające równania, równania równoważne, równania tożsamościowe, równania sprzeczne.

 

3.

Rozwiązywanie równań I stopnia z jedną niewiadomą.

P

4.

Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykonywaniem równań.

 

5.

Rozwiązywanie zadań tekstowych w wykorzystaniem procentów.

 

6.

Proporcje – własności, rozwiązywanie równań w postaci proporcji.

P

7.

Rozwiązywanie zadań tekstowych – wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne.

 

8.

Przekształcanie wzorów (prostych fizycznych, geometrycznych, itp.).

 

9.

Nierówności – znajdowanie liczb spełniających nierówności, rozwiązywanie nierówności, zaznaczanie rozwiązań na osi liczbowej.

P

IV. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE

1.

Podstawowe figury geometryczne: proste, odcinki, kąty (bez konstrukcji).

P

2.

Trójkąty – rodzaje, kąty.

P

3.

Przystawanie trójkątów.

 

4.

Czworokąty: rodzaje, kąty, przekątne.

P

5.

Pole prostokąta.

P

6.

Pola i obwody wielokątów i trójkątów.

P

7.

Figury w układzie współrzędnych.

P

8.

Podstawowe konstrukcje geometryczne: przenoszenie odcinków i kątów, konstrukcje trójkąta. Podział odcinka i kąta na połowy. Konstrukcje prostych równoległych i prostopadłych. Konstrukcje kątów 45o, 60o, 135o.

P

V. SYMETRIE.

1.

Symetria względem prostej

 

2.

Rysowanie figur symetrycznych względem prostej.

P

3.

Oś symetrii figury.

 

4.

Symetria odcinka.

P

5.

Dwusieczna kąta.

P

6.

Symetria względem punktu.

P

7.

Środek symetrii figury.

 

8.

Symetria w układzie współrzędnych.

 

9.

Symetria – zadania.

 

VI. KĄTY W KOLE

1.

Kąt wpisany i środkowy.

P

2.

Twierdzenia o kątach wpisanych i środkowych.

P

3.

Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem związków między kątem wpisanym i kątem środkowym.

 

 

 

Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca :

            Cztery działania na ułamkach.

            Rozwiązywanie prostych równań i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą.

            Podstawowe figury geometryczne i ich własności (rysowanie, kąty, przekątne, itp.).

 

P – oznacza wymagania podstawowe – uczeń, który opanował materiał oznaczony tym symbolem otrzymuje ocenę dostateczną.

 

Reszta materiału stanowi wymagania rozszerzające i dopełniające.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował całkowicie materiał przerobiony na lekcjach, samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe i bierze aktywny udział w lekcjach.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie opanował w całości zagadnień z tego poziomu wymagań.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń biorący udział w konkursach przedmiotowych i osiągający w nich wyniki ponad przeciętne oraz liczący zadania dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności.


WYMAGANIA  Z  MATEMATYKI  ZWIĄZANE  Z  OCENAMI  SEMESTRALNYMI  DLA  GIMNAZJUM  -  KL.  II

 

Lp.

Tematyka

Zakres podstawowy

1

3

I.  POTĘGI  I  PIERWIASTKI

1.

Potęga o wykładniku naturalnym.

P

2.

Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach.

P

3.

Potęgowanie potęgi.

P

4.

Potęgowanie iloczynu i ilorazu.

P

5.

Działania na potęgach.

 

6.

Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym.

 

7.

Notacja wykładnicza.

 

8.

Pierwiastki. Przykłady liczb niewymiernych.

P

9.

Działania na pierwiastkach.

 

II.  DŁUGOŚĆ  OKRĘGU.  POLE  KOŁA

1.

Liczba p. Długość okręgu.

P

2.

Pole koła.

P

3.

Długość łuku. Pole wycinka koła.

 

III.  WYRAŻENIA  ALGEBRAICZNE

1.

Jednomiany i sumy algebraiczne.

P

2.

Mnożenie sum algebraicznych.

P

3.

Kwadrat sumy i kwadrat różnicy.

4.

Iloczyn sumy przez różnicę.

5.

Równania i nierówności.

P

IV.  UKŁADY  RÓWNAŃ

1.

Do czego służą układy równań ?

P

2.

Rozwiązywanie układów równań.

P

3.

Rozwiązywanie układów równań (c.d.).

4.

Ile rozwiązań może mieć układ równań ?

P

5.

Zadania tekstowe.

 

6.

Procenty w zadaniach tekstowych.

 

V.  TRÓJKĄTY  PROSTOKĄTNE

1.

Twierdzenie Pitagorasa,

P

2.

Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa.

 

3.

Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa.

 

4.

Twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych.

 

5.

Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego.

P

6.

Trójkąty o kątach 90o, 45o, 45o  oraz 90o, 30o, 60o.

 

VI.  WIELOKĄTY  I  OKRĘGI

1.

Okrąg opisany na trójkącie.

P

2.

Styczna do okręgu.

 

3.

Okrąg wpisany w trójkąt.

P

4.

Wielokąty foremne.

 

5.

Wielokąty foremne – okręgi wpisane i opisane.

 

VII.  GRANIASTOSŁUPY

1.

Przykłady graniastosłupów.

P

2.

Siatka graniastosłupów. Pole powierzchni.

P

3.

Objętość prostopadłościanu. Jednostka objętości.

P

4.

Objętość graniastosłupa.

P

5.

Odcinki w graniastosłupach.

 

6.

Kąty w graniastosłupach.

 

VIII.  OSTROSŁUPY

1.

Rodzaje ostrosłupów.

P

2.

Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni.

P

3.

Objętość ostrosłupa.

P

4.

Obliczanie długości odcinków w ostrosłupach.

 

5.

Kąty w ostrosłupach.

 

6.

Przekroje graniastosłupów i ostrosłupów.

 

IX.  STATYSTYKA

1.

Czytanie danych statystycznych.

P

2.

Co to jest średnia ?

 

3.

Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych.

P

4.

Zdarzenia losowe.

 

 

 

Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca :

            Rozwiązywanie prostych układów równań.

            Twierdzenie Pitagorasa.

            Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

            Obliczanie pól powierzchni i objętości prostopadłościanów.

            Obliczanie pola i obwodu koła przy danym promieniu.

            Obliczanie potęg i pierwiastków.

            Czytanie danych statystycznych (wykresy, tabele).

 

P – oznacza wymagania podstawowe – uczeń, który opanował materiał oznaczony tym symbolem otrzymuje ocenę dostateczną.

Reszta materiału stanowi wymagania rozszerzające i dopełniające.

 

 

WYMAGANIA  Z  MATEMATYKI  ZWIĄZANE  Z  OCENAMI  SEMESTRALNYMI  DLA  GIMNAZJUM  -  KL.  III

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:

 

K – konieczny          ocena dopuszczająca (2)

P - podstawowy              ocena dostateczna (3)

R - rozszerzający              ocena dobra (4)

D - dopełniający              ocena bardzo dobra (5)

W - wykraczający            ocena celująca (6)

 

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

 

TEMATYKA

WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Różne sposoby zapisywania liczb.

· zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej (K)

· zna pojęcie liczby niewymiernej, rzeczywistej (K)

· zna sposób zaokrąglania liczb (K)

· zna pojęcie notacji wykładniczej (P)

· zna pojęcie potęgi o wykładniku: naturalnym (K),  całkowitym ujemnym (P)

· zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego II stopnia z liczby nieujemnej i III stopnia z dowolnej liczby (K)

· rozumie różnicę pomiędzy rozwinięciem dziesiętnym liczby wymiernej i niewymiernej (P)

· rozumie potrzebę zaokrąglania liczb (K)

· rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej w praktyce (P)

· umie podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego (K-P)

· umie odczytać współrzędną punktu na osi liczbowej, zaznaczyć liczbę na osi liczbowej (K-P)

· umie obliczyć potęgę o wykładniku: naturalnym(K), całkowitym ujemnym (P)

· umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej (P)

· umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II stopnia z liczby nieujemnej i III stopnia z dowolnej liczby (K)

· umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki (P-R)

· umie porównać liczby przedstawione w różny sposób (K-P)

· umie odczytać współrzędną punktu na osi liczbowej, zaznaczyć liczbę na osi liczbowej (R)

· umie obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym ujemnym (R)

· umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej (R)

· umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki (P-R)

· umie porównać liczby przedstawione na różne sposoby (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące różnych sposobów zapisywania liczb (R-D)

Działania na liczbach

· zna kolejność wykonywania działań (K)

· zna wzory dotyczące potęgowanie i pierwiastkowania (K)

· umie wykonać działania łączne na liczbach (K-P)

· umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka (P)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach (P)

· umie usunąć niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków (P)

· umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań (R-D)

· umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka (R)

· umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka (R-D)

· umie dokonać porównań, szacując w zadaniach tekstowych (R-D)

· umie usunąć niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków (R)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach (R-D)

Obliczenia procentowe.

· zna pojęcie procentu (K)

· rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym (K)

· umie zamienić procent na ułamek i odwrotnie (K-P)

· umie obliczyć procent danej liczby (K-P)

· umie odczytać diagram procentowy (K-P)

· umie rozwiązać zadanie związane z procentami (P)

· umie przedstawić dane w postaci diagramu (P)

· umie obliczyć liczbę na podstawie danego procentu (P)

· umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (P)

· umie obliczyć liczbę na podstawie danego procentu (R)

· umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (R)

· umie przedstawić dane w postaci diagramu (R)

· umie rozwiązać zadanie związane z procentami (R-W)

 Przekształcenia algebraiczne.

· zna pojęcia: wyrażenie algebraiczne, jednomian, suma algebraiczna, wyrazy podobne (K)

· zna wzór na iloczyn sumy algebraicznej przez jednomian (K)

·  rozumie zasadę nazywania wyrażeń algebraicznych (K)

· rozumie zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych (K)

· umie budować proste wyrażenia algebraiczne (K)

· umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcania (K-P), po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (P)

· umie przekształcać wyrażenia algebraiczne (P)

· umie stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych (P)

· umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias (P)

· umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (R-D)

· umie przekształcać wyrażenia algebraiczne (R-D)

· umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias (R-D)

· umie stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych (R-W)

Równania, nierówności, układy równań.

· zna pojęcie równania (K)

· zna pojęcie nierówności i jej rozwiązania (K)

· zna pojęcia: równania równoważne, tożsamościowe, sprzeczne (P)

· zna metodę równań równoważnych (K)

· zna pojęcie układu równań (K)

· zna pojęcie rozwiązania układu równań (K)

· zna pojęcia: układ oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny (P)

· zna metodę podstawiania (K)

· zna metodę przeciwnych współczynników (K)

· rozumie pojęcie rozwiązania równania (K)

· rozumie pojęcie rozwiązania układu równań (K)

· rozumie pojęcie rozwiązania nierówności (K)

· umie rozwiązać równanie (K-P)

· umie rozwiązać nierówność (K-P)

· umie rozwiązać układ liniowych metodą podstawiania lub metodą przeciwnych współczynników (K-P)

· umie rozwiązać równanie sprzeczne lub tożsamościowe (P)

· umie rozwiązać układ sprzeczny lub nieoznaczony (P)

· umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji (K-P)

· umie przekształcić wzór (P)

· umie rozwiązać równanie (R-D)

· umie rozwiązać nierówność (R-D)

· umie rozwiązać układ liniowy metodą podstawiania lub metodą przeciwnych współczynników (R-D)

· umie rozwiązać równanie sprzeczne lub tożsamościowe (R-D)

· umie rozwiązać układ sprzeczny lub nieoznaczony (R-D)

· umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji (R-D)

· umie przekształcić wzór (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z zastosowaniem równań lub układów równań (R-W)

DZIAŁ 2. FUNKCJE

Odczytywanie wykresów

· rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji (K)

· umie odczytać informacje z wykresu (K)

· umie interpretować informacje odczytane z wykresu (P)

· umie interpretować informacje odczytane z wykresu (R-W)

 

Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne.

· zna pojęcie funkcji (K)

· zna pojęcia: dziedzina, argument, wartość funkcji, zmienna zależna i niezależna (K)

· zna pojęcie miejsca zerowego (K)

· rozumie pojęcie przyporządkowania (K)

· umie przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki (K-P)

· umie odczytać wartość funkcji dla danego argumentu lub argument dla danej wartości z:
- tabelki (K), wykresu (K), grafu (K)

· umie wskazać miejsce zerowe funkcji (P)

· umie przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki (R)

· umie wskazać miejsce zerowe funkcji (R-W)

· umie przedstawić wykres funkcji spełniającej warunki (R-D)

· umie podać argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne (R-D)

Wzory a wykresy

· zna różne sposoby zapisu funkcji określonej danym wzorem (K-P)

· rozumie związek między wzorem funkcji a jej wykresem (K)

· zna etapy rysowania wykresów funkcji (P)

· umie sprawdzić rachunkowo i na wykresie, czy punkt należy do wykresu funkcji (K)

· umie na podstawie wzoru wyznaczyć argument dla danej wartości funkcji i odwrotnie (P)

· umie obliczyć miejsce zerowe funkcji (K-P)

· umie odczytać z wykresu miejsce zerowe (K-P)

· umie odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne (P)

· zna nazwy wykresów niektórych funkcji ( liniowa, parabola) (R)

· umie wyznaczyć współrzędne punktów przecięcia się wykresu z osiami x i y (R-D)

· umie dopasować wzory do wykresów funkcji (R-D)

· umie odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje określone wartości  (R-D)

· umie zastąpić wzorem opis słowny funkcji (R-D)

· umie na podstawie wzoru narysować wykres funkcji (R-W)

· potrafi rozwiązać zadania tekstowe związane z wykresem funkcji i jej wzorem

 Zależności wprost proporcjonalne

· zna związek pomiędzy wielkościami wprost proporcjonalnymi (K)

· zna kształt linii będącej wykresem wielkości wprost proporcjonalnych (K-P)

· zna pojęcie współczynnik proporcjonalności (K-P)

· umie rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne (P)

· umie obliczyć współczynnik proporcjonalności (P)

· umie opisać wzorem dane wielkości wprost proporcjonalne (P)

· umie narysować wykres funkcji typu y=ax jeśli dziedziną jest zbiór R (P)

· umie rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne (R)

· umie narysować wykres funkcji typu y=ax (R-D)

· umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi oraz ich wykresami (R-W)

Zależności odwrotnie proporcjonalne

· zna związek pomiędzy wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi (K)

· zna kształt linii będącej wykresem wielkości odwrotnie proporcjonalnych (K-P)

· umie rozpoznać wielkości odwrotnie proporcjonalne (P)

· umie opisać wzorem dane wielkości odwrotnie proporcjonalne (P)

· umie rozpoznać wielkości odwrotnie proporcjonalne (R)

· umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi oraz ich wykresami (R-W)

 

DZIAŁ 3. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE

 

Trójkąty.

· zna pojęcie trójkąta (K)

· zna warunek istnienia trójkąta (P)

· zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta (K)

· zna wzór na pole dowolnego trójkąta (K)

· zna twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie odwrotne (K)

· zna wzory na obliczanie wysokości i pola trójkąta równobocznego (K)

· zna zależność między bokami i kątami trójkąta prostokątnego o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 (P)

· rozumie zasadę klasyfikacji trójkątów (P)

· rozumie potrzebę stosowania twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia odwrotnego (K)

· umie sprawdzić, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt (P)

· umie obliczyć miarę trzeciego kąta trójkąta, mając dwa dane (K)

· umie zapisać wzór Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego (K)

· umie obliczyć długość przeciwprostokątnej(K) i przyprostokątnej na podstawie twierdzenia Pitagorasa (P)

· umie obliczyć wysokość i pole trójkąta równobocznego o danym boku (K)

· umie obliczyć pole trójkąta o danej podstawie i wysokości (K)

· umie obliczyć długość odcinka w układzie współrzędnych (P)

· umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny (K-P)

· umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 (P)

· umie obliczyć pole i obwód trójkąta (P)

· umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku (K-P)

· umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny (R)

· umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 (R-D)

· umie obliczyć pole trójkąta ograniczonego wykresami funkcji liniowych oraz osią ox lub oy  (R-D)

· umie obliczyć pole i obwód trójkąta (R-D)

· umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z trójkątami (R-W)

Czworokąty.

· zna definicję prostokąta, kwadratu, trapezu, równoległoboku i  rombu (K)

· zna wzory na obliczanie pól powierzchni czworokątów (K)

· zna własności czworokątów (K)

· rozumie zasadę klasyfikacji czworokątów (P)

· umie obliczyć pole czworokąta (K-P)

· umie obliczyć pole wielokąta (P)

· umie wyznaczyć kąty czworokąta na podstawie danych z rysunku (K-P)

· umie obliczyć pole czworokąta (R)

· umie obliczyć pole wielokąta (R)

· umie wyznaczyć kąty czworokąta na podstawie danych z rysunku (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wielokątami (R-W)

Koła i okręgi.

· zna pojęcie okręgu i koła (K)

· zna elementy okręgu i koła (K)

· zna wzór na obliczanie długości okręgu (K)

· zna wzór na obliczanie pola koła (K)

· zna pojęcie łuku i  wycinka koła (K)

· zna wzór na obliczanie długości łuku (P)

· zna wzór na obliczanie pola wycinka koła (P)

· zna twierdzenie o kącie wpisanym opartym na półokręgu (P)

· zna pojęcie stycznej do okręgu (K)

· rozumie sposób wyznaczenia liczby p (P)

· umie obliczyć długość okręgu znając jego promień lub średnicę (K-P)

· umie obliczyć pole koła, znając jego promień lub średnicę (K-P)

· umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie (P)

· umie obliczyć długość łuku jako określonej części okręgu (K)

· umie obliczyć pole wycinka koła jako określonej części koła (K)

· umie obliczyć długość łuku i pole wycinka koła, znając miarę kąta środkowego (P)

· umie obliczyć obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami (P)

umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła (P)

· umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie (R)

· umie obliczyć pole odcinka koła (R-D)

· umie obliczyć obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami (R-D)

· umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła (R-D)

· umie stosować własność stycznej w obliczaniu miar kątów (R)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami i kołami (R-W)

Wzajemne położenie dwóch okręgów.

· zna pojęcie okręgów rozłącznych, przecinających się i stycznych (K)

· umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i odległość między ich środkami (P)

· umie obliczyć odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i położenie (P)

· umie rozwiązać zadanie z okręgami w układzie współrzędnych (P)

· umie obliczyć długości odcinków, mając dane długości promieni  występujących okręgów lub odległości pomiędzy pewnymi punktami (P)

 

· umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i odległość między ich środkami (R)

· umie obliczyć odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i położenie (R-D)

· umie rozwiązać zadanie z okręgami w układzie współrzędnych (R-D)

· umie obliczyć długości odcinków, mając dane długości promieni  występujących okręgów lub odległości pomiędzy pewnymi punktami (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wzajemnym położeniem dwóch okręgów (R-W)

 Wielokąty i okręgi.

· zna pojęcie okręgu opisanego na wielokącie i wpisanego w wielokąt (K)

· zna pojęcie symetralnej odcinka (K)

· zna pojęcie dwusiecznej kąta (K)

· zna pojęcie wielokąta foremnego (K)

· zna wzór na promień okręgu opisanego i wpisanego w kwadrat, trójkąt równoboczny i sześciokąt (P)

· umie konstruować sześciokąt i ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o danym promieniu (K-P)

· umie konstruować symetralną odcinka (K)

· umie konstruować dwusieczną kąta (K)

· umie obliczyć miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego (P)

· umie obliczyć długości promieni, pola i obwody kół wpisanych i opisanych na kwadracie, trójkącie równobocznym i sześciokącie (P-R)

· umie obliczyć długości promieni, pola i obwody kół wpisanych i opisanych na kwadracie, trójkącie równobocznym i sześciokącie (P-R)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami opisanymi i wpisanymi w wielokąty foremne (R-W)

Symetrie

· zna pojęcie punktów i figur symetrycznych względem prostej i względem punktu (K)

· zna pojęcie osi symetrii figury (K)

· zna pojęcie środka symetrii figury (K)

· rozumie pojęcie osi symetrii figury  i potrafi ją wskazać w prostych przypadkach (K)

· rozumie pojęcie środka symetrii figury  i potrafi go wskazać w prostych przypadkach (K)

· umie znajdować punkty symetryczne do danych względem prostej i względem punktu (K)

· umie rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś:
-nie mają punktów wspólnych (K)
-mają punkty wspólne (P)

· umie rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii: nie należy do figury (K); należy do figury (P)

· umie określić własności punktów symetrycznych (P)

· umie znajdować punkty i figury symetryczne względem osi oraz początku układu współrzędnych (K-P)

· umie budować figury posiadające oś symetrii i nie posiadające środka symetrii (P)

· umie budować figury o określonej ilości osi symetrii (P)

· umie wskazywać osie i środki symetrii figur złożonych (R-D)

· umie budować figury posiadające oś symetrii i nie posiadające środka symetrii (R)

· umie budować figury o określonej ilości osi symetrii (R)

· umie podać współrzędne punktów symetrycznych względem prostych postaci y=a, x=a (D)

DZIAŁ 4. FIGURY PODOBNE (13 h)

 Twierdzenie Talesa.

· zna pojęcie odcinków proporcjonalnych (K)

· zna twierdzenie Talesa (K)

· rozumie potrzebę stosowania twierdzenia Talesa (K)

· umie zapisać proporcję odcinków leżących na ramionach kąta przeciętych prostymi równoległymi (K)

· umie zapisać proporcję odcinków leżących na ramionach kąta i na prostych równoległych, przecinających je (P)

· umie stosować twierdzenia Talesa w zadaniach rachunkowych i konstrukcyjnych (P)

· zna twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa (D)

· umie stosować twierdzenia Talesa w zadaniach rachunkowych (R-D)

· umie stosować twierdzenia Talesa w zadaniach konstrukcyjnych (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z twierdzeniem Talesa i twierdzeniem odwrotnym (D-W)

 Podział odcinka.

· umie dzielić konstrukcyjnie odcinek na równe części (K)

· umie dzielić konstrukcyjnie odcinek w danym stosunku (P)

· umie dzielić konstrukcyjnie odcinek w danym stosunku (R)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z podziałem odcinka (R-W)

 Podobieństwo figur.

· zna pojęcie figur podobnych i skali podobieństwa (K)

· rozumie pojęcie figur podobnych i potrafi je rozpoznać (K)

· rozumie pojęcie skali podobieństwa (K)

· umie określić skalę podobieństwa (K-P)

· umie podać wymiary figury podobnej w danej skali (K-P)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami podobnymi (P)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami podobnymi (R)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami podobnym (D-W)

Pola figur podobnych

· zna wzór na stosunek pól figur podobnych (P)

· umie określić stosunek pól figur podobnych (P)

· umie obliczyć pole figury podobnej znając skalę podobieństwa (P)

· umie obliczyć skalę podobieństwa znając pola figur podobnych (P)

· umie obliczyć pole figury podobnej (R)

·  umie określić stosunek pól figur podobnych (R)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polami figur podobnych (D-W)

Cechy podobieństwa trójkątów.

· zna cechy podobieństwa trójkątów (P)

· umie sprawdzić podobieństwo trójkątów o danych bokach (P)

· umie sprawdzić podobieństwo trójkątów o danych dwóch kątach (P)

· umie sprawdzić podobieństwo trójkątów prostokątnych o danym kącie ostrym (P)

· umie sprawdzić podobieństwo trójkątów na bazie cechy bkb (R)

· umie określić długości boków trójkąta prostokątnego podobnego, znając skalę podobieństwa (R-D)

· umie uzasadniać podobieństwo trójkątów (R)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe wykorzystujące cechy trójkątów podobnych (R-W)

DZIAŁ 5. BRYŁY

 Graniastosłupy.

· zna pojęcie graniastosłupa, prostopadłościanu i sześcianu  (K)

· zna pojęcie graniastosłupa prostego i prawidłowego (K)

· zna budowę graniastosłupa (K)

· zna wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa (K)

· zna pojęcie przekroju graniastosłupa (P)

· zna jednostki pola i objętości (K)

· rozumie sposób tworzenia nazw graniastosłupów (K)

· rozumie zasady zamiany jednostek (P)

· rozumie pojęcie kata prostej z płaszczyzna (P)

· umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa (K)

· umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa (K-P)

· umie obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa, podstawiając do wzoru (K-P)

· umie zamieniać jednostki pola i objętości (P)

· umie rozpoznać siatkę graniastosłupa (K-P)

· umie rysować graniastosłup w rzucie równoległym (K-P)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z graniastosłupem (P)

· umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa (P)

· umie zamieniać jednostki pola i objętości (R)

· umie rozpoznać siatkę graniastosłupa (R-W)

· umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa (R-D)

· umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie korzystając z własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300  600 (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z graniastosłupem (R-W)

 

Ostrosłupy.

· zna pojęcie ostrosłupa i czworościanu (K)

· zna pojęcie ostrosłupa prawidłowego i czworościanu foremnego (K)

· zna budowę ostrosłupa (K)

· zna wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości ostrosłupa (K)

· zna pojęcie wysokości ostrosłupa (K)

· rozumie sposób tworzenia nazw ostrosłupów (K)

· rozumie zasady zamiany jednostek (P)

· umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa (K-P)

· umie obliczyć pole powierzchni i objętość ostrosłupa, podstawiając do wzoru (K-P)

· umie rysować ostrosłup w rzucie równoległym (K-P)

· umie zamieniać jednostki pola i objętości (P)

· umie rozpoznać siatkę ostrosłupa (K-P)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe o ostrosłupie (P)

· umie obliczyć długość odcinka w ostrosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa (P)

· zna pojęcie przekroju ostrosłupa (R)

· umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupa (K)

· umie zamieniać jednostki pola i objętości (R)

· umie rozpoznać siatkę ostrosłupa (R-W)

· umie obliczyć długość odcinka w ostrosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa (R-D)

· umie obliczyć długość odcinka w ostrosłupie korzystając z własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z ostrosłupem (R-W)

 

 Przykłady brył obrotowych.

· zna pojęcie bryły obrotowej (K)

· zna pojęcia: walec, stożek, kula (K)

· zna budowę brył obrotowych (K)

· zna pojęcie przekroju bryły obrotowej (K)

· zna pojęcie osi obrotu (K)

· zna pojęcie kąta rozwarcia stożka (P)

· umie rysować bryły obrotowe w rzucie równoległym (K)

· umie określić wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury (K-P)

· umie obliczyć pole przekroju osiowego bryły obrotowej  (P)

· umie określić wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury (R-D)

· umie obliczyć pole przekroju osiowego bryły obrotowej (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami obrotowymi (D-W)

Walec.

· zna pojęcie walca (K)

· zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej walca (K)

· rozumie pojęcie walca, wskazuje model (K)

· umie kreślić siatkę walca (K-P)

· umie obliczyć pole powierzchni całkowitej lub bocznej walca, podstawiając do wzoru (K-P)

· umie obliczyć objętość walca, podstawiając do wzoru (K-P)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością walca (P)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością walca (R)

· umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o walcu (R-D)

· umie stosować własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 w zadaniach o walcu (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością walca (D-W)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców (D-W)

Stożek.

· zna pojęcie stożka (K)

· zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej stożka (K)

· rozumie pojęcie stożka, wskazuje model (K)

· umie kreślić siatkę stożka (K-P)

· umie obliczyć pole powierzchni całkowitej lub bocznej stożka, podstawiając do wzoru (K-P)

· umie obliczyć objętość stożka, podstawiając do wzoru (K-P)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością stożka (P)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością stożka (R)

· umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o stożku (R-D)

· umie stosować własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 w zadaniach o stożku (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością stożka (D-W)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców i stożków (D-W)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze stożkiem ściętym (W)

 Kula.

· zna pojęcie kuli i sfery (K)

· zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej kuli i sfery (K)

· rozumie pojęcie kuli i sfery, wskazuje modele (K)

· umie obliczyć pole powierzchni całkowitej i objętość kuli i sfery, znając promień (K)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością kuli (P)

· umie obliczyć pole przekroju kuli o danym promieniu, wykonanego w danej odległości od środka (D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością kuli (R-W)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z zamianą kształtu brył przy stałej objętości (D-W)

· umie obliczyć pole powierzchni i objętość nietypowej bryły, powstałej w wyniku obrotu danej figury wokół osi (D-W)

Zamiana jednostek.

· zna pojęcie jednostki (K)

· rozumie zasadę zamiany jednostek (P)

· umie posługiwać się jednostkami miary (K)

· umie zamieniać jednostki stosowane w praktyce (K-P)

· umie zamieniać jednostki nietypowe (P-D)

· umie wykonać obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując zamianę jednostek (P-D)

· umie zamieniać jednostki stosowane w praktyce (R)

· umie zamieniać jednostki nietypowe (R-D)

· umie wykonać obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując zamianę jednostek (R-D)

Czytanie informacji.

· umie odczytać informacje przedstawione w formie tekstu, tabeli, schematu (K-P)

· umie selekcjonować informacje (K-P)

· umie porównać informacje (K-P)

· umie analizować informacje (P)

· umie przetwarzać informacje (P)

· umie interpretować informacje (K-P)

· umie wykorzystać informacje w praktyce (K-P)

· umie porównać informacje (R)

· umie analizować informacje (R-W)

· umie przetwarzać informacje (R-W)

· umie interpretować informacje (R-D)

· umie wykorzystać informacje w praktyce (R-D)

Czytanie diagramów.

· zna pojęcie diagramu (K)

· rozumie pojęcie diagramu (K)

· umie odczytać informacje przedstawione na diagramie (K)

· umie selekcjonować informacje (K-P)

· umie porównać informacje (K-P)

· umie analizować informacje (P)

· umie przetwarzać informacje (P)

· umie interpretować informacje (K-P)

· umie wykorzystać informacje w praktyce (K-P)

· umie porównać informacje (R)

· umie analizować informacje (R-W)

· umie przetwarzać informacje (R-W)

· umie interpretować informacje (R-D)

· umie wykorzystać informacje w praktyce (R-D)

Czytanie map.

· zna pojęcie mapy (K)

· zna pojęcie skali mapy (K)

· rozumie pojęcie skali mapy (K)

· umie ustalić skalę mapy (K-P)

· umie ustalić odległości na mapie o danej skali (K-P)

· umie określić na podstawie poziomic wysokość szczytu (K-P)

· umie na podstawie poziomic określić kształt góry (P)

· umie ustalić odległość wzdłuż stoku (P)

· umie ustalić odległość wzdłuż stoku (R)

· umie określić azymut (R)

· na podstawie poziomic umie określić nachylenie (R)

· rozumie związek zmian czasu na Ziemi z ruchem kuli ziemskiej (R)

· umie obliczyć lokalny czas w różnych miejscach na kuli ziemskiej (R-D)

· umie podać długość geograficzną dla miejsc na Ziemi mających określony czas (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z mapą (DW)

VAT i inne podatki.

· zna pojęcie oprocentowanie (K)

· zna pojęcia cena netto, cena brutto (K)

· rozumie pojęcie podatku (K)

· rozumie pojęcie podatku VAT (K-P)

· umie obliczyć podatek VAT oraz cenę brutto dla danej stawki VAT (K-P)

· umie obliczyć podatek od wynagrodzenia (K-P)

· umie obliczyć cenę netto znając cenę brutto oraz VAT (P)

· umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami (R-D)

· umie obliczyć VAT przed obniżką znając cenę brutto po obniżce o dany procent (R-D)

· umie obliczyć wysokość podatku dla różnych podstaw obliczenia (R-D)

·  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem różnych podatków (R-W)

Lokaty bankowe

· zna pojęcie oprocentowanie (K)

· rozumie pojęcie oprocentowanie (K)

· umie obliczyć stan konta po roku czasu (K)

· umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami (K-P)

· umie obliczyć stan konta po kilku latach (P)

· umie obliczyć oprocentowanie, znając otrzymaną po roku kwotę i odsetki (P)

· umie porównać lokaty w banku (P)

· umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami (R-D)

· umie obliczyć stan konta po kilku latach (R)

· umie obliczyć oprocentowanie, znając otrzymaną po roku kwotę i odsetki (R)

· umie porównać lokaty w banku (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z oprocentowaniem (R-W)

Prędkość, droga, czas.

· zna zależność między prędkością, drogą i czasem (K)

· umie obliczyć prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości:bez zamiany jednostek (K-P); z zamianą jednostek (P)

· umie zamienić jednostki prędkości (P)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem (P)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem na bazie wykresu (P)

· umie obliczyć prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości z zamianą jednostek (R)

· umie zamienić jednostki prędkości (R)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem (R)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem na bazie wykresu (D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem (D-W)

 Obliczenia w fizyce i chemii.

· umie przekształcić wzór (K-P)

· umie obliczyć o jaki procent zmienia się dana wielkość fizyczna (P)

· umie rozwiązać zadanie dotyczące:

-zmian długości, objętości, ciśnienia pod wpływem temperatury (K-P); zamiany jednostek temperatury (K-P) gęstości (K-P) cząsteczek, pierwiastków i atomów (K-P) roztworów (K-P)

· umie przekształcić wzór (R-D)

· umie sporządzić wykres wielkości podanych w tabeli oraz odczytać z niego potrzebne informacje (R-D)

· umie rozwiązać zadanie dotyczące:

-zmian długości, objętości, ciśnienia pod wpływem temperatury; zamiany jednostek temperatury (R-D) gęstości (R-D) cząsteczek, pierwiastków i atomów (R-D)
roztworów (R-D)

Zagadki z monetami.

 

 Łamigłówki logiczne.

 

 Pytania Fermiego.

 

 

 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował całkowicie materiał przerobiony na lekcjach,

samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe i bierze aktywny udział w lekcjach.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie opanował w całości zagadnień z tego poziomu wymagań.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń biorący udział w konkursach przedmiotowych i osiągający w nich wyniki ponad przeciętne
oraz liczący zadania dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności.


 

 

PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA  Z  BIOLOGII

 

1.     Ocenie podlegają : wiadomości, umiejętności, postaw.

2.     Oceniać będziemy poprzez kontrolę pisemną i ustną :

-         testy, sprawdziany po zakończeniu działu programowego – 3 do 4 razy w semestrze,

-         krótkie kartkówki (w tym nie zapowiadane z materiału obejmującego trzy ostatnie lekcje) – nie mniej niż 3 w semestrze,

-         długoterminowa praca pisemna o temacie i w terminie wyznaczonym przez nauczyciela – jedna w roku,

-         kontrola zeszytu przedmiotowego – jedna ocena na semestr,

-         referaty,

-         konkursy,

-         krzyżówki,

-         odpowiedzi ustne,

-         planowanie i prowadzenie obserwacji, doświadczeń.

3.     Uczeń nieobecny w dniu testu, sprawdzianu, ma obowiązek napisać go w ciągu dwu tygodni po powrocie do szkoły.

4.     Uczniowi, który uzyskał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z testu, sprawdzianu przysługuje możliwość jej poprawienia (jeden raz) w terminie dwu tygodni od oddania pracy.

5.     Uczeń ma możliwość zdobywania ocen za różne formy aktywności na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych (prowadzenie hodowli, doświadczeń, udział w konkursach).

6.     Na lekcjach nauczyciel stosuje ocenę cyfrową i słowną.

7.     Wymagania programowe podzielono na poziom podstawowy i pełny. Przyjmuje się następujące kryteria oceniania :

-         od 50 % poziomu podstawowego                 -          ocena dopuszczająca

-         od 75 % poziomu podstawowego                 -          ocena dostateczna

-         100 % poziomu podstawowego

i od 50 % poziomu pełnego                              -          ocena dobra

-         100 % poziomu podstawowego

i od 50 % poziomu pełnego                              -          ocena bardzo dobra


Załącznik nr 6

 

PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA  Z  GEOGRAFII

 

Główny cel kształcenia geograficznego – praktyczne wykorzystanie wiedzy geograficznej.

 

1.     Ocenie podlegają :

-         wiadomości (wskazywanie i opisywanie zjawisk, nazw geograficznych, terminów; zrozumienie związków i zależności zachodzących w przestrzeni geograficznej),

-         umiejętności (posługiwanie się zdobywanymi informacjami z różnych źródeł – czytanie z mapy, prezentowanie treści geograficznej – formułowanie notatki, wykonanie rysunku, szkicu, diagramu),

-         postawy (systematyczność pracy ucznia w domu i na lekcji, aktywność i inicjatywa, rozwój własnych zdolności i zainteresowań).

 

2.     Sposoby oceny ucznia:

a)     uczeń może być oceniany:

-         w sali lekcyjnej,

-         podczas zajęć terenowych,

-         podczas działań na rzecz szkoły i środowiska,

-         poprzez uczestnictwo w konkursach przedmiotowych,